Regulamin

UMOWA Z PRALNIĄ CHEMICZNĄ O CZYSZCZENIE ODZIEŻY, DYWANU LUB INNEJ RZECZY  MA CHARAKTER UMOWY O DZIEŁO (ART. 627 KC). ZAKŁAD PRALNICZY ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO WYKONANIA USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA WYCZYSZCZENIU UBRANIA, DYWANU LUB INNEJ RZECZY, A KLIENT ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO ZAPŁATY OZNACZONEGO WYNAGRODZENIA.

WARUNKIEM PRZYJĘCIA ODZIEŻY, DYWANÓW I INNYCH RZECZY DO PRANIA JEST ZAPOZNANIE SIĘ PRZEZ KLIENTA Z REGULAMINEM PRALNI I JEGO ZAAKCEPTOWANIE.

 

§ 1. Pralnia przyjmuje do prania chemicznego wyłącznie garderobę, dywany i inne rzeczy posiadające oznakowanie fabryczne (P) lub (A) wskazujące na sposób prania chemicznego. Do prania wodnego przyjmujemy wyłącznie rzeczy posiadające oznaczenieaa. Garderobę, dywany i inne rzeczy nie posiadające wyżej wymienionych oznaczeń przyjmujemy wyłącznie na odpowiedzialność Klienta.

§ 2. Pralnia nie bierze odpowiedzialności za:
– szkody powstałe na skutek błędnej informacji umieszczonej przez producenta odnośnie warunków czyszczenia odzieży, – użyte przez producenta elementy garderoby tj. guziki, klamry, zamki, ściągacze gumowe, poduszki oraz inne dodatki krawieckie, aplikacje nieodporne na zalecony przez niego proces prania dla danej rzeczy, – uszkodzenia tkanin powstałe w trakcie czyszczenia z powodu ukrytych wad. W razie stwierdzenia możliwości ich uszkodzenia, klient wyraża zgodę na ich odprucie, w innym przypadku pranie odbywa się na odpowiedzialność klienta.

§ 3. Odzież skórzana, kożuchy oraz futra prane są na odpowiedzialność Klienta ze względu na różne sposoby farbowania.

§ 4. Pralnia nie gwarantuje całkowicie usunięcia plam z garderoby, dywanów i innych rzeczy po pierwszym czyszczeniu, tym bardziej jeśli plamy są stare lub wcześniej zaprane.

§ 5. Termin wykonania usługi:
– czyszczenia – 2-4 dni roboczych
– prania wodnego – 2-4 dni roboczych

§ 6. Wysokość opłat z tytułu świadczonych przez Pralnię usług określa pracownik w chwili przyjmowania zlecenia w oparciu o cennik, rozmiar odzieży i stopień zabrudzenia.

§ 7. Opłata za usługę pobierana jest „z góry” wg cennika pralni. Opłata za czyszczenie dywanu jest pobierana „z dołu”.

§ 8. Pralnia zastrzega sobie prawo zwrotu przedmiotów klientowi bez wykonania usługi, jeśli po dokładnym zbadaniu okaże się, że przedmiot powierzony nie będzie mógł być wykonany z przyczyn technicznych. Pralnia ma prawo odmówić przyjęć przedmiotów zniszczonych, budzących powszechną odrazę i przedmiotów nie nadających się do prania.

§ 9. Za rzeczy pozostawione w oddanej do czyszczenia garderobie Pralnia nie ponosi odpowiedzialności.

§ 10. Klient jest upoważniony i zobowiązany do dokonania oględzin odbieranej odzieży, dywanów lub innej rzeczy, celem stwierdzenia czy usługa została wykonana należycie.

§ 11. Reklamacje uwzględniane są przy odbiorze odzieży, dywanu lub innej rzeczy, a reklamowana rzecz na czas rozpatrzenia reklamacji ma pozostać w depozycie Pralni. Prawo do reklamacji przysługuje w dniu odbioru garderoby. Czas rozpatrywania i załatwiania reklamacji nie może przekraczać 21 dni, licząc od daty złożenia roszczenia przez Klienta. Brak zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń w chwili odbioru odzieży oznacza brak zastrzeżeń ze strony Klienta co do jakości wykonanej usługi i nie może stanowić w przyszłości podstawy do roszczeń reklamacyjnych.

§ 13. W przypadku  zniszczenia lub zaginięcia  garderoby, dywanu lub innej rzeczy odszkodowanie dla Klienta stanowić będzie kwota z dowodu zakupu (paragonu)  pomniejszona o stopień zużycia przedmiotu. W przypadku braku dowodu zakupu, przedmiot wysyłany będzie do rzeczoznawcy do spraw jakości  celem ustalenia jej wartości. Istnieje również możliwość wypłaty odszkodowania bez ustalania wartości rzeczy przez rzeczoznawcę po zaakceptowaniu przez obydwie strony wartości odszkodowania.

§ 14. Wydawanie rzeczy po czyszczeniu następuje wyłącznie na podstawie dowodu przyjęcia, a w razie jego utraty na podstawie innego dokumentu ze zdjęciem, określającego tożsamość odbierającego.

§ 15. W przypadku nie odebrania odzieży, dywanów lub innych rzeczy przez Klienta w okresie 30 dni od daty ich oddania do Pralni, pobierana jest opłata składowa w wysokości 1,00 zł za każdy kolejny dzień ich przechowywania. W przypadku nie odebrania odzieży, dywanów lub innych rzeczy w ciągu 1 roku od daty przyjęcia zostaną one przekazane Pozarządowym Instytucjom Charytatywnym.

§ 16. Klient wykonujący usługę pralniczą w pralni Danex potwierdza zapoznanie się z regulaminem.

Wszelkie spory wynikłe na podstawie niniejszego Regulaminu Pralni podlegają rozpatrzeniu przez właściwy Sąd.

TOP